Loading
Dzisiaj jest: 30 Styczeń 2015    |    Imieniny obchodzą: Martyna, Maciej, Marcin

Procedura zapobiegania wagarom

Procedura postępowania dotycząca zapobiegania               wagarom uczniowskim

 

Wychowawcy

 

 • Na pierwszym zebraniu we wrześniu wychowawca przedstawia rodzicom procedurę zapobiegania wagarom uczniowskim obowiązującą w ZS Nr 3, którą podpisują wszyscy rodzice ( opiekunowie ) uczniów danej klasy. Uczniowie zapoznają się z procedurą na pierwszej godzinie wychowawczej.
 • Wychowawca zobowiązany jest do systematycznego kontrolowania obecności swoich wychowanków w szkole.
 • W przypadku braku informacji od rodziców ( opiekunów ) o przyczynie nieobecności ucznia w szkole powyżej 3 dni wychowawca telefonicznie lub listownie  powiadamia ich o tym fakcie. Informację z datą powiadomienia wpisuje do dziennika lekcyjnego.
 • W celu przeciwdziałania wagarom wychowawca zobowiązany jest do :
  1. przeprowadzenia rozmowy z uczniem na temat szkolnych konsekwencji                       za nieusprawiedliwione nieobecności i udzielenia mu pisemnego upomnienia wychowawcy oraz telefonicznego poinformowania jego rodziców / po przekroczeniu 10 godzin bez usprawiedliwienia /
  2. ukarania wychowanka naganą wychowawcy  jeśli nadal wagaruje, a jego absencja przekroczyła 20 godzin nieusprawiedliwionych. O zastosowanej karze powiadamia rodziców ucznia. Ten fakt odnotowuje w dzienniku lekcyjnym
  3. bezzwłocznego powiadomienia pedagoga szkolnego o nieusprawiedliwionej absencji ucznia / po przekroczeniu 30 godzin / i ustalenia terminu komisji wychowawczej w tej sprawie.
 • Zestawienia frekwencji za dany miesiąc wychowawca sporządza w dzienniku lekcyjnym do 10 dnia następnego miesiąca.
 • Kontrola frekwencji oraz analiza skuteczności działań podjętych przez wychowawcę w celu ograniczania wagarów uczniowskich odbywać się będzie podczas comiesięcznych zespołów wychowawczych. Zespoły te organizują pedagodzy szkolni. Na zespoły wychowawcze wychowawcy przygotowują pisemne informacje                            o podjętych i zastosowanych środkach zaradczych wobec uczniów                                              z nieusprawiedliwioną absencją.
 • W przypadku wysokiej absencji klasy wychowawca zwołuje interwencyjne zebranie             z rodzicami i uczniami.

 

 

Uczniowie

 

 • Każdy uczeń w ZS Nr 3 musi posiadać zeszyt przeznaczony wyłącznie                              do usprawiedliwiania jego nieobecności na lekcjach ( przez rodziców lub lekarza ). Zeszyt podstemplowany pieczęcią szkoły na pierwszej kartce ma mieć ponumerowane strony oraz wzory podpisów rodziców ( opiekunów ).
 • Uczeń nieobecny w szkole zobowiązany jest dostarczyć wychowawcy pisemne usprawiedliwienie ( od lekarza lub rodziców ) w ciągu siedmiu dni, licząc                   od ostatniego dnia jego nieobecności w szkole.
 • Uczeń zobowiązany jest dostarczyć pisemną zgodę rodziców ( opiekunów prawnych )                     na zwolnienie go z zajęć w trakcie lekcji z ważnych przyczyn. Zwolnienie                       od rodziców uczeń przedstawia wychowawcy przed opuszczeniem szkoły w dniu podanym w usprawiedliwieniu. W przypadku nieobecności wychowawcy zwolnienie należy dostarczyć pedagogom szkolnym lub wicedyrektorom szkoły.
 • Jeżeli uczeń opuścił powyżej 30 godzin lekcyjnych zostaje wezwany wraz z rodzicami ( opiekunami ) na komisję wychowawczą. W skład komisji wchodzą :  wychowawca, pedagog szkolny oraz w uzasadnionych przypadkach nauczyciele. Podczas komisji w kontrakcie zapisane zostają zobowiązania ucznia do poprawy jego frekwencji oraz przewidywane konsekwencje w przypadku dalszego lekceważenia przez niego  ustaleń. Rodzice ucznia o terminie komisji zostaną powiadomieni telefonicznie lub otrzymają pisemne wezwanie.
 • Jeśli pomimo przyjętych zobowiązań uczeń nadal wagaruje wychowawca lub pedagog szkolny zgłaszają wniosek do Dyrektora ZS Nr 3 o zwołanie przez niego kolejnej komisji i zastosowanie wobec ucznia statutowych kar.
 • Wobec ucznia, który po otrzymaniu nagany Dyrektora za wagary systematycznie uczęszcza do szkoły ( w okresie nie krótszym niż 2 miesiące ) wychowawca może odstąpić od wystawienia mu nieodpowiedniej oceny z zachowania na semestr.
 • Jeżeli uczeń opuścił w czasie semestru powyżej 60 % zajęć bez usprawiedliwienia,              a jego rodzice ( opiekunowie ) zostali dwukrotnie poinformowani o jego nieobecnościach i ich konsekwencjach :

- w klasach ponadgimnazjalnych może zostać skreślony z listy uczniów

- w klasach gimnazjalnych ( jeśli nie ukończył 18 lat ) może zostać na wniosek

Dyrektora szkoły przeniesiony do innego gimnazjum.

 • Uczniowie nagminnie wagarujący mogą nie otrzymać zgody na egzaminy poprawkowe z przedmiotów.

 

Rodzice

 

 • W przypadku nieobecności ucznia w szkole jego rodzice ( opiekunowie ) zobowiązani są do niezwłocznego telefonicznego poinformowania szkoły o terminie i przyczynach absencji swojego dziecka.
 • W przypadku złego samopoczucia ucznia rodzice muszą przyjechać po dziecko                do szkoły lub wyrazić pisemną zgodę na jego samodzielny powrót do domu.
 • Przy częstych nieobecnościach ucznia z powodu problemów zdrowotnych wychowawca ma prawo żądać od jego rodziców ( opiekunów prawnych ) zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego chorobę.
 • W przypadku nagminnych wagarów wychowanka szkoła powiadamia sąd rodzinny                   o tej sytuacji oraz informuje Wydział Edukacji o niezrealizowaniu przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. / nałożenie kary administracyjnej /.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info Librus

Kalendarz szkolnych imprez

poprzednim miesiącu styczeń 2015 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 1 1 2 3 4
week 2 5 6 7 8 9 10 11
week 3 12 13 14 15 16 17 18
week 4 19 20 21 22 23 24 25
week 5 26 27 28 29 30 31
poprzednim miesiącu luty 2015 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 5 1
week 6 2 3 4 5 6 7 8
week 7 9 10 11 12 13 14 15
week 8 16 17 18 19 20 21 22
week 9 23 24 25 26 27 28

Licznik odwiedzin

280249
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
316
336
1320
275757
8054
6385
280249

Your IP: 54.145.165.174
Server Time: 2015-01-30 20:56:08

mkz2header