Loading
Dzisiaj jest: 30 Sierpień 2015    |    Imieniny obchodzą: Róża, Szczęsny, Benon

Procedura zapobiegania wagarom

Procedura postępowania dotycząca zapobiegania               wagarom uczniowskim

 

Wychowawcy

 

 • Na pierwszym zebraniu we wrześniu wychowawca przedstawia rodzicom procedurę zapobiegania wagarom uczniowskim obowiązującą w ZS Nr 3, którą podpisują wszyscy rodzice ( opiekunowie ) uczniów danej klasy. Uczniowie zapoznają się z procedurą na pierwszej godzinie wychowawczej.
 • Wychowawca zobowiązany jest do systematycznego kontrolowania obecności swoich wychowanków w szkole.
 • W przypadku braku informacji od rodziców ( opiekunów ) o przyczynie nieobecności ucznia w szkole powyżej 3 dni wychowawca telefonicznie lub listownie  powiadamia ich o tym fakcie. Informację z datą powiadomienia wpisuje do dziennika lekcyjnego.
 • W celu przeciwdziałania wagarom wychowawca zobowiązany jest do :
  1. przeprowadzenia rozmowy z uczniem na temat szkolnych konsekwencji                       za nieusprawiedliwione nieobecności i udzielenia mu pisemnego upomnienia wychowawcy oraz telefonicznego poinformowania jego rodziców / po przekroczeniu 10 godzin bez usprawiedliwienia /
  2. ukarania wychowanka naganą wychowawcy  jeśli nadal wagaruje, a jego absencja przekroczyła 20 godzin nieusprawiedliwionych. O zastosowanej karze powiadamia rodziców ucznia. Ten fakt odnotowuje w dzienniku lekcyjnym
  3. bezzwłocznego powiadomienia pedagoga szkolnego o nieusprawiedliwionej absencji ucznia / po przekroczeniu 30 godzin / i ustalenia terminu komisji wychowawczej w tej sprawie.
 • Zestawienia frekwencji za dany miesiąc wychowawca sporządza w dzienniku lekcyjnym do 10 dnia następnego miesiąca.
 • Kontrola frekwencji oraz analiza skuteczności działań podjętych przez wychowawcę w celu ograniczania wagarów uczniowskich odbywać się będzie podczas comiesięcznych zespołów wychowawczych. Zespoły te organizują pedagodzy szkolni. Na zespoły wychowawcze wychowawcy przygotowują pisemne informacje                            o podjętych i zastosowanych środkach zaradczych wobec uczniów                                              z nieusprawiedliwioną absencją.
 • W przypadku wysokiej absencji klasy wychowawca zwołuje interwencyjne zebranie             z rodzicami i uczniami.

 

 

Uczniowie

 

 • Każdy uczeń w ZS Nr 3 musi posiadać zeszyt przeznaczony wyłącznie                              do usprawiedliwiania jego nieobecności na lekcjach ( przez rodziców lub lekarza ). Zeszyt podstemplowany pieczęcią szkoły na pierwszej kartce ma mieć ponumerowane strony oraz wzory podpisów rodziców ( opiekunów ).
 • Uczeń nieobecny w szkole zobowiązany jest dostarczyć wychowawcy pisemne usprawiedliwienie ( od lekarza lub rodziców ) w ciągu siedmiu dni, licząc                   od ostatniego dnia jego nieobecności w szkole.
 • Uczeń zobowiązany jest dostarczyć pisemną zgodę rodziców ( opiekunów prawnych )                     na zwolnienie go z zajęć w trakcie lekcji z ważnych przyczyn. Zwolnienie                       od rodziców uczeń przedstawia wychowawcy przed opuszczeniem szkoły w dniu podanym w usprawiedliwieniu. W przypadku nieobecności wychowawcy zwolnienie należy dostarczyć pedagogom szkolnym lub wicedyrektorom szkoły.
 • Jeżeli uczeń opuścił powyżej 30 godzin lekcyjnych zostaje wezwany wraz z rodzicami ( opiekunami ) na komisję wychowawczą. W skład komisji wchodzą :  wychowawca, pedagog szkolny oraz w uzasadnionych przypadkach nauczyciele. Podczas komisji w kontrakcie zapisane zostają zobowiązania ucznia do poprawy jego frekwencji oraz przewidywane konsekwencje w przypadku dalszego lekceważenia przez niego  ustaleń. Rodzice ucznia o terminie komisji zostaną powiadomieni telefonicznie lub otrzymają pisemne wezwanie.
 • Jeśli pomimo przyjętych zobowiązań uczeń nadal wagaruje wychowawca lub pedagog szkolny zgłaszają wniosek do Dyrektora ZS Nr 3 o zwołanie przez niego kolejnej komisji i zastosowanie wobec ucznia statutowych kar.
 • Wobec ucznia, który po otrzymaniu nagany Dyrektora za wagary systematycznie uczęszcza do szkoły ( w okresie nie krótszym niż 2 miesiące ) wychowawca może odstąpić od wystawienia mu nieodpowiedniej oceny z zachowania na semestr.
 • Jeżeli uczeń opuścił w czasie semestru powyżej 60 % zajęć bez usprawiedliwienia,              a jego rodzice ( opiekunowie ) zostali dwukrotnie poinformowani o jego nieobecnościach i ich konsekwencjach :

- w klasach ponadgimnazjalnych może zostać skreślony z listy uczniów

- w klasach gimnazjalnych ( jeśli nie ukończył 18 lat ) może zostać na wniosek

Dyrektora szkoły przeniesiony do innego gimnazjum.

 • Uczniowie nagminnie wagarujący mogą nie otrzymać zgody na egzaminy poprawkowe z przedmiotów.

 

Rodzice

 

 • W przypadku nieobecności ucznia w szkole jego rodzice ( opiekunowie ) zobowiązani są do niezwłocznego telefonicznego poinformowania szkoły o terminie i przyczynach absencji swojego dziecka.
 • W przypadku złego samopoczucia ucznia rodzice muszą przyjechać po dziecko                do szkoły lub wyrazić pisemną zgodę na jego samodzielny powrót do domu.
 • Przy częstych nieobecnościach ucznia z powodu problemów zdrowotnych wychowawca ma prawo żądać od jego rodziców ( opiekunów prawnych ) zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego chorobę.
 • W przypadku nagminnych wagarów wychowanka szkoła powiadamia sąd rodzinny                   o tej sytuacji oraz informuje Wydział Edukacji o niezrealizowaniu przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. / nałożenie kary administracyjnej /.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info Librus

Kalendarz szkolnych imprez

poprzednim miesiącu sierpień 2015 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 31 1 2
week 32 3 4 5 6 7 8 9
week 33 10 11 12 13 14 15 16
week 34 17 18 19 20 21 22 23
week 35 24 25 26 27 28 29 30
week 36 31
poprzednim miesiącu wrzesień 2015 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 36 1 2 3 4 5 6
week 37 7 8 9 10 11 12 13
week 38 14 15 16 17 18 19 20
week 39 21 22 23 24 25 26 27
week 40 28 29 30

Licznik odwiedzin

406479
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
19
309
19
402516
23414
34058
406479

Your IP: 54.83.67.158
Server Time: 2015-08-30 01:29:44

mkz2header